Regulamin

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

SANDWICZERIA U ADRIANA ADRIEN VANDENHOVE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SANDWICZERIA U ADRIANA ADRIEN VANDENHOVE, z siedzibą w Niewodnicy Koryckiej, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 18-106 Niewodnica Korycka (adres do doręczeń: ul. Kościelna 24, 18-100 Łapy), NIP: 9662118716. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień na produkty oferowane przez Administratora oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rodo”:
 • 6 ust. 1 lit. b Rodo - wykonanie umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rodo - obowiązek prawny przetwarzania danych na cele podatkowe i inne,
 • 6 ust. 1 lit. f Rodo - prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • 6 ust. 1 lit. a Rodo - zgoda na przetwarzanie danych na cele marketingu pośredniego i inne
 • 32 ust. 1 lit. b i c Rodo - wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
  w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 1. Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia na produkty, jak również niezbędnych do odpowiedzi na zadane pytania, jest dobrowolne, ale niezbędne, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest realizacja zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie.
 2. Dane osobowe podmiotu danych mogą być udostępniane, w celu realizowania zamówienia na produkty oraz w celu utrzymania prawidłowego działania firmy Administratora, w szczególności następującym rodzajom odbiorców (chyba, że podmiot danych wyrazi odrębną zgodę w związku z innym celem przetwarzania):
 • firmom kurierskim;
 • pośrednikom płatności;
 • dostawcom usług informatycznych lub programistycznych u Administratora, administratorowi serwerów i komputerów Administratora, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej www.kanapki.białystok.pl, w tym formularza zamówienia oraz kontaktowego.
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem prawnego obowiązku przechowywania niektórych danych lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne
  do wywiązywania się z prawnych obowiązków oraz dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed daty cofnięcia zgody.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z uwagi na konieczność wykonania umowy, prawne obowiązki Administratora dotyczące m. in. spraw podatkowych i księgowych, prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

 1
Regulamin sklepu internetowego www.kanapki.bialystok.pl

§ 1 Postanowienia wstępne Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. § 2 Definicje 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. Sprzedawca – firma SANDWICZERIA U ADRIANA ADRIEN VANDENHOVE, z siedzibą w Niewodnicy Koryckiej, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 18-106 Niewodnica Korycka (adres do doręczeń: ul. Kościelna 24, 18-100 Łapy), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9662118716, prowadzący sklep internetowy. 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kanapki.bialystok.pl. 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 7. Regulamin - regulamin Sklepu. 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 11. Produkt - dostępny w Sklepie produkt spożywczy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. § 3 Kontakt ze Sklepem 1. Adres Sprzedawcy do korespondencji: ul. Kościelna 24, 18-100 Łapy. 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kanapki.bialystok.com 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 507 446 333 § 4 Wymagania techniczne Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub innych podobnych, 2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), numer telefoniczny, włączona obsługa plików cookies. § 5 Informacje ogólne


2
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu, jak również zamawianie produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). § 6 Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy: 1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk z ikoną koszyka; 2) wypełnić Formularz zamówienia poprzez zaznaczenie sposobu dostarczenia Produktu, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, w przypadku wybrania takiego rodzaju odbioru, w przypadku chęci otrzymania faktury VAT wpisać dane do faktury w polu „Uwagi do zamówienia”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie poprzez tryb szybkiego przelewu online / płatności kartą kredytową lub debetową, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3. 3) Kliknąć w opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. § 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 1) odbiór osobisty – pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 5, 18-106 Niewodnica Korycka, 2) dostawa pod wskazany w Zamówieniu adres. 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 1) płatność gotówką, 2) płatność kartą płatniczą przy odbiorze, 3) płatność kartą płatniczą w systemie płatności natychmiastowych, 4) płatność online w systemie szybkich przelewów. 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu lub poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą. § 8 Wykonanie umowy sprzedaży 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 1) płatności online w systemie szybkich przelewów albo płatności kartą płatniczą w systemie płatności natychmiastowych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 2) płatności gotówką albo kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia. 4. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:


3
1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie szybkich przelewów lub kartą płatniczą w systemie płatności natychmiastowych - od momentu potwierdzenia wpływu środków na konto Sprzedawcy, 2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od zawarcia Umowy Sprzedaży, czyli od momentu zakończenia składania Zamówienia. 5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie określonym przez Sprzedawcę. § 9 Reklamacja i gwarancja 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty. 2. W przypadku wystąpienia wady dotyczącej świeżości zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Produktu. 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu. § 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. § 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkami prawnymi Sprzedawcy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdującą się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.kanapki.bialystok.pl w zakładce „Polityka prywatności”. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. § 12 Postanowienia końcowe 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.